Nowe stacje ładowania dla autobusów i pojazdów indywidualnych

Obietnica:

Nowe stacje ładowania dla autobusów i pojazdów indywidualnych

Weryfikacja (09.2022):

w trakcie

Wstęp:

W momencie składania obietnicy obowiązujące przepisy prawa nakładały na Prezydenta obowiązek wykonania 210 punktów ładowania do końca 2020 roku.
Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.) minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia
31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, wynosi 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych.
Wg raportu dotyczącego punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, sporządzonego na podstawie art. 61 wspomnianej ustawy, w Lublinie, na dzień 31 grudnia 2019 roku zlokalizowanych było 18 ogólnodostępnych punktów ładowania. (źródło: Projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin)

Uzasadnienie:

Według raportu o stanie miasta za 2021 rok na terenie Lublina znajdowały się 22 ogólnodostępne stacje ładowania dla pojazdów indywidualnych

Źródło:

Raport o stanie miasta

Postęp:

22/210 (dane za 31.12.2021)