Coroczne dotacje na modernizacje i remonty budynków komunalnych

Obietnica:

Coroczne dotacje na modernizacje i remonty budynków komunalnych

Weryfikacja (03.2024):

zrealizowana

Wstęp:

Budynkami komunalnymi w większości zarządza Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Jednostka ta w dużej części prowadzi remonty we własnym zakresie (tj. bez dotacji, ze własnych przychodów, głównie z wynajmu lokali). Dotacje to dodatkowe środki przeznaczone na konkretny cel. W zestawieniu przedstawiono wyłącznie kwoty dotacji na remonty, gdyż takie środki były przekazywane każdego roku, a wysokość tej dotacji nie ma znaczenia dla realizacji obietnicy.
W 2021 roku dotacja na remont wyniosła 1,6 mln zł. W tym samym czasie ZNK z własnych przychodów przeznaczył na remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy,
konserwacje) prawie 13,0 mln zł.

Uzasadnienie:

Miasto co roku przekazuje dotacje na remonty i modernizacje obiektów.
Poniżej zestawiono kwoty dotacji na remonty:
2016: 1.652.177,53 zł
2017: 2.072.400,00 zł
2018: 2.125.325,00 zł
2019: 2.226.850,00 zł
2020: 1.151.138,00 zł
2021: 1.608.859,00 zł
2022: 1.708.031,00 zł
2023: 2.353.956 zł (projekt na 2024)

2024: 2.400.000,00 (projekt na 2024)

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (dotacja dla ZNK z pozycji „rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w części przeznaczonej na remonty budynków; nie uwzględnia ona dotacji w części inwestycyjnej, w tym m.in. na modernizacje)

Postęp: