Usprawnienie obsługi urzędowej dla przedsiębiorców

Obietnica:

Priorytetyzacja w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania oraz pozwoleń na budowę dla biznesu, szybkie reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz kompleksowa pomoc w procesie inwestycyjnym.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

W Urzędzie Miasta Lublin funkcjonują dwie jednostki dedykowane kompleksowej obsłudze firm – Biuro Obsługi Inwestora i Wydział Strategii Przedsiębiorczości (a w nim referaty Ekosystemów Gospodarczych i Infrastruktury Biznesu oraz Wsparcia Przedsiębiorczości). Biuro Obsługi Inwestora działa na rzecz pozyskania inwestorów oraz ich wprowadzania ich na rynek lubelski, natomiast Wydział Strategii i Przedsiębiorczości wspiera procesy reinwestycyjne lubelskich firm z branż priorytetowych, tj. inteligentnych specjalizacji gospodarczych zdefiniowanych w Strategii Miasta Lublin do 2030 roku, sieciowanie, a także działania promocyjne i rekrutacyjne. Biuro Obsługi Inwestorów, jako samodzielna jednostka organizacyjna, powstała 1 stycznia 2019 roku poprzez wyodrębnienie z ówczesnego Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów. W 2022 roku Biuro Obsługi Inwestorów prowadziło 65 nowych projektów inwestycyjnych – liczba ta odnosi się do nowych zapytań inwestycyjnych i nie obejmuje projektów rozpoczętych w poprzednich latach. W latach 2018-2022 łącznie do BOI wpłynęło ponad 300 zapytań od podmiotów zainteresowanych nową inwestycją lub reinwestycją w Lublinie.

Istotnym elementem systemu wspierającego inwestycje i rozwój nie tylko sektora przemysłu, jest obsługa inwestorów w Urzędzie Miasta. Zgodnie z koncepcją one-stop-shop, jednostki odpowiedzialne za kontakty z przedsiębiorcami oferują kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego w jednym miejscu. Dodatkowo, w strukturze organizacyjnej Wydziału Architektury i Budownictwa wydzielony jest referat do spraw budownictwa usługowo-produkcyjnego, który w większości realizuje zadania z zakresu rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę tego rodzaju obiektów. Wnioski o pozwolenie na budowę rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, na podstawie przepisów prawa, mając na uwadze zarówno szybkość postępowania, jak ich prawidłowość, a co za tym idzie trwałość wydawanych decyzji. W toku prowadzonych postępowań pracownicy referatu udzielają inwestorom niezbędnej pomocy, kierując się jednak zasadami bezstronności i równego traktowania wobec wszystkich stron postępowania, a także mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli tj. przedsiębiorców i mieszkańców miasta. W Wydziale Architektury i Budownictwa wprowadzono codzienne dyżury pracowników, którzy udzielają informacji na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących procesu budowlanego.

Źródło:

Postęp: