Wsparcie uczelni w procesie komercjalizacji wiedzy

Obietnica:

Promocja badań oraz powstawania uniwersyteckich spółek odpryskowych, zakładanych przez pracowników uczelni w efekcie prowadzonych badań. Lublin ma potencjał do powstania co najmniej 200 takich spółek. W kolejnych latach w mieście miałoby powstać co najmniej 300 start-upów studenckich. Już teraz Lublin jest co do wielkości czwartym w Polsce ekosystemem start-upowym i chce co najmniej utrzymać tę pozycję.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

Miasto Lublin wspiera lubelskie uczelnie i jednostki naukowe w procesie komercjalizacji wiedzy. Wynika to z założeń Strategii Lublin 2030 i jest spójne z dokumentami wyższego rzędu: Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, a także Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. W sensie praktycznym, działania te związane są przede wszystkim ze współpracą z akademickimi centrami transferu technologii, których podstawowym zadaniem jest doprowadzanie do komercjalizacji nowych rozwiązań i wynalazków.

Miasto Lublin wspiera ekosystem startupowy w Lublinie poprzez współpracę i działania z organizacjami odpowiedzialnymi za akcelerację i inkubację startupów (np. Platforma Startowa Unicorn Hub oraz Lubelski Park Naukowo Technologiczny). Miasto jest inicjatorem konkursu dla kreatywnych startupów Creative Business Cup. We współpracy z uczelniami przygotowuje w tym roku konkurs na najlepszy pomysł biznesowy Lublin Up! dla studentów lubelskich uczelni.

Na podstawie Raportu z badań ankietowych, przygotowanego w celu opracowania Strategii Lublin 2030, w latach 2015–2019 centra lubelskich uczelni doprowadziły do komercjalizacji ponad 500 wyników badań naukowych i prac rozwojowych, dokonując transferu technologii w drodze przeniesienia praw majątkowych do własności intelektualnej na rzecz nabywcy, udzielania licencji, a także do zakładania spółek spin-out powiązanych z uczelnią. Podkreślenia wymaga, że największy potencjał komercjalizacyjny posiadają w Lublinie takie dziedziny, jak: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport, rolnictwo i ogrodnictwo, automatyka, elektrotechnika i elektronika, nauki farmaceutyczne, medyczne i o zdrowiu. Obszary wskazane w raporcie korelują z sektorami innowacyjnymi Lublina. Dla miasta szczególne znaczenie ma wsparcie rozwoju priorytetowych branż gospodarczych. Dzieje się to poprzez współpracę ze środowiskiem akademickim.

Samorząd wspiera uczelnie w zakresie inicjowania współpracy z biznesem oraz poprzez stymulowanie komercjalizacji nauki. W tym celu podpisywane są porozumienia, listy intencyjne pomiędzy Gminą, a różnymi podmiotami zajmującymi się komercjalizacją wiedzy (w 2022 r. dotyczyły one m.in. kooperacji między UMCS, Gminą Lublin i PPN-T, deklaracji lubelskich uczelni dotyczącej stworzenia spółki wspomagającej innowacyjne start-upy). Gmina może liczyć na merytoryczne wsparcie ekspertów, organizowane są regularne spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz biznesu (np. śniadania biznesowe). Miasto promuje innowacyjne pomysły podczas organizowanych wydarzeń, prezentacji, przy wykorzystaniu miejskich stron oraz social mediów.

W ekosystemie Lublina prowadzone są projekty pobudzające rozwój przedsiębiorczości studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych (np. Lublin Up, Creative Business Cup, projekt „Match”). Programy te powstają na styku centrów transferów wiedzy, inkubatorów przedsiębiorczości, platform startowych, samorządu, organizacji biznesowych i samego biznesu. W celu rozwijania współpracy pomiędzy środowiskami została powołana Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W jej skład wchodzą przedstawiciele lubelskich uczelni, biznesu oraz samorządu. Transfer wiedzy z uczelni do biznesu wymaga nie tylko istnienia przy uczelniach specjalnych dedykowanych spółek, ale także dobrej infrastruktury miejskiej, zarówno biznesowej, jak też szeroko rozumianej infrastruktury jakości życia. Innowacje i unikalne pomysły powstają często nie w laboratoriach, ale w przestrzeniach coworkingowych, miejskich laboratoriach innowacji, ale także w inspirujących miejscach publicznych, restauracjach czy terenach zielonych. Projekty te wymagają współuczestniczenia, merytorycznego wsparcia, działań organizacyjnych od przedstawicieli samorządu.

W tworzeniu innowacji pomocne są również wspierane przez miasto ekosystemy gospodarcze. W obrębie czterech wyżyn funkcjonują zinstytucjonalizowane klastry: Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych – Lubelska Medycyna, Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Lubelski Klaster Biotechnologiczny oraz Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Miejskie środowisko oferuje innowatorom również dostęp do wyspecjalizowanych sieci o charakterze formalnym i nieformalnym oraz instytucji, które mają znaczenie w procesie komercjalizacji wiedzy.

Biorąc pod uwagę znaczenie współpracy ze środowiskiem akademickim dla rozwoju Lublina, Miasto bierze udział w procesie wdrażania nowego modelu skutecznej komercjalizacji badań lubelskich uczelni z uwzględnieniem partnerów biznesowych z Lublina, regionu, Polski i zagranicy. W takim rozwiązaniu akcentowana jest potrzeba opracowania przejrzystego systemu finansowego oraz lepszego wykorzystania potencjału aparaturowego.

Miasto Lublin przyciąga kapitał inwestycyjny z kraju i zagranicy, który angażuje się finansowo w lokalne spółki odpryskowe i innowacyjne pomysły. Podejmuje również działania promujące karierę akademicką wśród najbardziej utalentowanych studentów oraz wspierające młodych naukowców (Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, doktoraty wdrożeniowe, Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów).

Ważnym elementem jest wdrożenie programu Spin-off in Lublin (koordynowanego przez Urząd Miasta Lublin we współpracy ze wszystkimi uczelniami lubelskimi, ze wspólnym finansowaniem ze strony wszystkich partnerów) oraz jego międzynarodowa promocja. Tworzenie podłoża do powstawania start-upów (w formie spin-off), pochodzących ze środowiska Związku Uczelni Lubelskich, a także pozostałych uczelni. Wspólne działania uczelni i samorządu zachęcają naukowców do zakładania spółek przy lubelskich uczelniach oraz przyciągają aniołów biznesu i Venture Capital inwestujących w spółki odpryskowe i startupy.

Przeprowadzono i opublikowano cykl wywiadów z lubelskimi spin-offami (https://biznes.lublin.eu/). Pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości współpracują na bieżąco z Centrami Transferu Wiedzy i Centrami Promocji Nauki na lubelskich uczelniach. W ramach cyklu wywiadów #LublinHighTech promowane są między innymi lubelskie startupy rozwijające zaawansowane (wysokie) technologie.

W ramach Klastra Lubelska Medycyna (projektu realizowanego przez Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie z udziałem 170 podmiotów szeroko związanych z obszarem zdrowia) wspierany jest rozwój startupów w obszarze medycyny i zdrowia (www.medycyna.lublin.eu oraz fb Klastra).

Informacje o szkoleniach, wydarzeniach i innych aktywnościach na rzecz startupów publikowane są między innymi na stronie internetowej www.biznes.lublin.eu i na profilu FB Lublin Przedsiębiorczy.

Źródło:

Postęp: