Wspieranie eksporterów i umiędzynarodowienie lubelskich firm

Obietnica:

Realizacja programów wsparcia biznesu na rynkach zagranicznych poprzez szkoleniowe projekty partnerskie z instytucjami otoczenia biznesu na temat pozyskiwania finansowania, analiz rynków zagranicznych, zarządzania międzykulturowego, współorganizowaniu konferencji branżowych dla lubelskich eksporterów i potencjalnych eksporterów, współpracy z polskimi instytucjami rządowymi za granicą odpowiedzialnymi za wsparcie polskiego biznesu itd.

Weryfikacja (03.2023):

w  trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

Do Strategii Lublin 2030 zostało wpisane zadanie „Stworzenie (z udziałem wielu interesariuszy) programu Lublin – Hub Eksportowy na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (Zadania i Projekty Kluczowe – Rozwój Funkcji Metropolitalnych). Pracownicy Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości na bieżąco informuje przedsiębiorców o możliwości udziału w targach i misjach zagranicznych dla lubelskich przedsiębiorstw między innymi we współpracy z PARP, MSZ i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Informacje o potencjale eksportowym lubelskich firm przekazywane są podczas oficjalnych spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz spotkań promocyjnych online. Nawiązano współpracę z Departamentem Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakresie wspierania eksporterów i umiędzynarodowienia lubelskich firm. Podjęto współpracę z zagranicznymi sieciami (np. skandynawska Nordic Proof) w celu pomocy firmom z Lublina w testowaniu swoich rozwiązań i wejściu na rynki skandynawskie. We współpracy z MSZ przygotowywano misje polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Zorganizowano spotkanie lubelskiego biznesu zainteresowanego rynkiem afrykańskim z Ambasadorem Rwandy, w planach jest organizacja kolejnych spotkań z potencjalnymi partnerami z zagranicy np. w kwietniu tego roku z misją z regionu Styria w Austrii.

Źródło:

Postęp: