Program stypendialny

Obietnica:

Urząd Miasta ma objąć programami stypendialnymi co najmniej 200 najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy zdecydują się pozostać na studia w Lublinie.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Program wdrażany jest przez Miasto Lublin od roku akademickiego 2015/2016 na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów. Do 2018 roku przyznano łącznie 73 stypendia naukowe na łączną kwotę ponad 315 tysięcy złotych. Program w 2014 roku ustanowiła Rada Miasta.

Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2022 r. stypendium – 752,50 zł, I-VI 2023 r. – 872,50 zł). Stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca

Uzasadnienie:

Liczbę stypendystów zestawiono w tabeli poniżej:

2019202020212022*2023*
Liczba stypendystów za okres styczeń – czerwiec382429bd.bd.
Kwota przeznaczona na stypendia185 850131 500178 350198 450149 850
* – plan

Źródło:

Sprawozdania z wykonania budżetu (Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin)

Postęp:

91/200