Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Obietnica:

Centrum Wczesnej Interwencji i Rozwoju Dziecka oraz Ośrodku Całodobowego Wsparcia Aktywności i Samodzielności Osób z Niepełnosprawnością. Nowe miejsca powstaną także w dziennych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, dotyczy to również tzw. miejsc opieki czasowej – wytchnieniowej (m.in. przy ul. Głównej) odciążających rodziców i opiekunów.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie 

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego:

„Budując kompleksowy system wsparcia i profilaktyki zdrowotnej lubelskich seniorów, w 2021 roku uruchomiono Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” z całodobową i dzienną oferta
i rehabilitacją. Dysponuje on 30 miejsc pobytu dziennego z m.in. opieką psychiatryczną, psychoterapią, wsparciem psychologicznym, zajęciami aktywizującymi i terapeutycznymi, treningami umiejętności samoobsługowych i społecznych, wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Takie zajęcia są świadczone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Usługi całodobowe z kolei są realizowane siedem dni w tygodniu i obejmują 24 miejsca okresowego pobytu do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy, oraz 6 miejsc opieki wytchnieniowej z maksymalnym pobytem do 14 dni. Do dyspozycji uczestników są pokoje mieszkalne wraz z łazienkami, pokoje do zajęć terapeutycznych i sale rehabilitacyjne oraz gabinety specjalistyczne, natomiast bezpieczeństwo zdrowotne zapewnia gabinet medycznej pomocy doraźnej. Poza pobytem dziennym i całodobowym nowy Ośrodek zapewnia rehabilitację ruchową dla 265 osób, w tym dla uczestników i mieszkańców wszystkich placówek funkcjonujących w najbliższym otoczeniu tj.: Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina”, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, mieszkańców i uczestników Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”, Klubu Seniora oraz innych osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach rozwoju oferty usług społecznych na rzecz mieszkańców
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów również w 2021 roku uruchomiono nowy ośrodek dedykowany osobom z niepełnosprawnością intelektualną tj. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zlokalizowany przy odbudowanym DPS przy ul. Głowackiego. W ramach centrum funkcjonuje część mieszkalna, całodobowa, przeznaczona dla 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które borykają się
z pogarszającym stanem zdrowia i w ograniczonym stopniu mogą liczyć na wsparcie rodziny lub bliskich. Ponadto w skład Centrum wchodzi również część dzienna, środowiskowa dla 26 osób, w szczególności tych które np. z uwagi na wiek wyszły już z systemu aktywizacji zawodowej, jak również osób, które dotychczas nie korzystały z form rehabilitacji społecznej lub zawodowej. W ramach części dziennej oferowane są zajęcia podtrzymujące dotychczas zdobyte umiejętności, a także poziom funkcjonowania poznawczego.
Z kolei przy ul. Poturzyńskiej rozpocznie się budowa nowego specjalistycznego ośrodka, który kompleksowo wesprze dorosłe osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Aktualnie trwa procedura przetargowa dla tego zadania. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie nową jednostką organizacyjną Miasta Lublin, zapewni wsparcie w formie pobytu całodobowego i w formie pobytu dziennego. Specjalistyczny personel, m.in. terapeuci, instruktorzy, pielęgniarki, opiekunowie, psycholog zapewnią kompleksową opiekę i terapię.
Miasto Lublin od 2020 r. rokrocznie pozyskuje środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania z usług świadczonych w ramach opieki wytchnieniowej zarówno w formie całodobowej w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina”, jak i usług opieki wytchnieniowej realizowanych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna
Miasto Lublin wsparło także organizacje pozarządowe w utworzenie w Lublinie Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Nadstawnej. To specjalistyczna placówka zapewniająca kompleksową oraz interdyscyplinarną pomoc, wsparcie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz ich niekrzywdzącym opiekunom, niezależnie od pochodzenia. To miejsce,
w którym dzieci i młodzież doświadczające trudności, różnych form przemocy, pozostające
w procedurach karnych oraz ich niekrzywdzący opiekunowie mogą otrzymać kompleksową pomoc: wsparcie psychologa, psychiatry, pediatry, prawnika czy pracownika socjalnego.
Miasto Lublin zapewnia realizację usług asystenckich od 2012 roku. W 2022 r. realizowane one były ze środków własnych Miasta przez 2 organizacje pozarządowe w ramach zadań zleconych oraz ze środków z Funduszu Solidarnościowego przy udziale finansowego wkładu własnego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 przez 3 organizacje jako zadanie zlecone.
Wskaźniki za 2022 r.: 258 osób objętych wsparciem w ramach systemu usług asystenckich; 162 asystentów; 57 857 godzin świadczonych usług; wysokość wykorzystanych środków finansowych: ponad 2,4 mln zł; liczba podmiotów realizujących zadanie: 4 (Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Synergia, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo). W najbliższym czasie ruszy nabór na realizację usługi 2023 roku. „

Źródło:

Postęp: