Rozwój klastrów usługowych i przemysłowych we współpracy z biznesem i uczelniami

Obietnica

Rozwój klastrów usługowych i przemysłowych we współpracy z biznesem i uczelniami

Weryfikacja

Zrealizowane (obietnica ogólna)

Uzasadnienie

Obietnica jest trudna do zweryfikowania, bo jest jakościowa. W celu zweryfikowanie, poprosiliśmy urząd miasta, aby przedstawił, jakie działania podejmuje aby wspierać klastry. Skoro urząd podejmuje działania wspierające klastry, uznajemy obietnicę za spełnioną.

Pełna treść odpowiedzi otrzymanej z Wydziału Strategii Urzędu Miasta Lublin (z 1 grudnia 2016 roku):

Najlepszym przykładem wsparcia miasta Lublin w tym zakresie, jest działalność trzech klastrów – Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych oraz Klastra Biotechnologicznego. Pierwszy z nich został powołany z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin oraz Uniwersytetu Medycznego w styczniu 2014 roku. Obecnie w jego skład wchodzą 103 podmioty.
Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Misją Klastra jest budowanie sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadcz eń, mających na celu wsparcie rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim. Współpraca w ramach Klastra przyczynia się do wzrostu innowacyjności firm i instytucji oraz jakości usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Celem Klastra jest również promocja Lublina i województwa lubelskiego oraz rozwój turystyki medycznej przyjazdowej. W Klastrze przygotowywane są wspólne pakiety usług medycznych i turystycznych. Podmioty w Klastrze podejmują działania mające na celu podwyższania jakości usług oraz inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego. Cz łonkowie Klastra aktywnie współpracują w ośmiu zespołach zadaniowych (Finansowanie projektów w Klastrze z Funduszy Europejskich, Rehabilitacja, Polityka senioralna, Stomatologia, Turystyka medyczna, Technologie inżynierii medycznych, w tym biotechnologia medyczna, Ekosystem Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Promocja i marketing Klastra). Po trzech latach współpracy Klaster jest strukturą rozpoznawalną nie tylko w regionie, ale także w kraju i za granicą.
Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych został utworzony w kwietniu 2014 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Na koniec sierpnia 2015 roku Lubelski Klaster Lotniczy posiadał 37 członków wspierających – firm i instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni i jednostek badawczych głównie z obszaru Lubelszczyzny. W Klastrze opracowano strategię jego działalności. Strategia ta stanowi merytoryczne wsparcie do podejmowania decyzji dotyczących kierunków i tempa rozwoju Lubelskiego Klastra Lotniczego. Do najważniejszych celów Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych należy rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Miasta Lublin oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi. Równocześnie jednym z priorytetów klastra, obok integracji regionalnego środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jest także współpraca z podobnymi ośrodkami w Polsce, dlatego też klaster podpisał porozumienie o współpracy m.in. ze Śląskim Klastrem Lotniczym.
Z kolei Lubelski Klaster Biotechnologiczny został utworzony w 2015 z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. W skład 21 członków założycieli należą lubelskie instytucje naukowo-badawcze (UMCS, KUL, UP, UM, PL, Instytut Agrofizyki PAN), przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego). W chwili obecnej klaster zrzesza już 28 członków i planuje dalszą ekspansję. Klaster biotechnologiczny ma stymulować współpracę w branży określonej jako jedna z priorytetowych dla rozwoju Lublina. Międzysektorowa współpraca na rzecz rozwoju lubelskich badań biotechnologicznych, będzie możliwa dzięki sieci współpracy, wymianie kontaktów, wiedzy i doświadczeń oraz realizacji regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów służących zwiększaniu innowacyjności podmiotów działających w sektorach biotechnologii, biogospodarki, farmacji i ochrony środowiska. Lubelski Klaster Biotechnologiczny doskonale wpisuje się w podejmowane przez Miasto Lublin działania sieciowania współpracy nauki i biznesu oraz promocję innowacyjnych rozwiązań.
Powyższe przykłady wyraźnie pokazują wsparcie Miasta Lublin w zakresie tworzenia klastrów oraz ich funkcjonowania w Lublinie. Miasto jest otwarte na powstawanie kolejnych inicjatyw klastrowych w branżach priorytetowych dla rozwoju Miasta.