Promocji potencjału akademickiego Lublina

Obietnica:

Przyciąganie studenckich talentów do Lublina miałoby bazować na promocji potencjału akademickiego Lublina na targach absolwentów w całej Polsce jak i za pośrednictwem kampanii marketingowych.

Weryfikacja (03.2023):

w trakcie

Wstęp:

Uzasadnienie:

Informacja od rzecznika prasowego

Realizacji tego celu służą liczne projekty:

Studiuj w Lublinie

W ramach przyciągania kandydatów na studia, Miasto Lublin wraz ze wszystkimi uczelniami lubelskimi przystąpiło do współpracy w celu wspólnego uczestnictwa w ogólnopolskich targach edukacyjnych i promowania potencjału akademickiego Lublina.

Tematy prac zamawianych

Baza proponowanych zagadnień do prac dyplomowych oraz projektów studenckich, stworzona przez Urząd Miasta Lublin. Zagadnienia te odnoszą się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego, akademickiego, gospodarczego i przestrzennego Lublina. Studenci, którzy zdecydują się na realizację wybranych tematów, zarówno w formie prac dyplomowych, jak i studenckich projektów, mogą liczyć na współpracę oraz wsparcie ze strony Urzędu Miasta Lublin. Ponadto prace dyplomowe poświęcone tematyce rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina mają możliwość wzięcia udziału w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej. Przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

Rada Studentów Lublina

Radę Studentów Lublina tworzy 26 członków. Swoich reprezentantów w Radzie mają trzy międzynarodowe organizacje studenckie działające w Lublinie: AIESEC, ELSA i IFMSA oraz dziewięć lubelskich uczelni wyższych. Rada Studentów Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta, uprawnionym do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości Miasta. Zakres działania Rady obejmuje m.in. współdziałanie na rzecz współpracy lubelskich uczelni wyższych oraz umiędzynarodowienia uczelni, w tym również podejmowania działań służących integracji lubelskich studentów. Wśród zadań Rady znajduje się także kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina, jako odpowiedniego miejsca do studiowania, w tym pomoc w pozyskiwaniu studentów polskich i zagranicznych, jak również wspieranie działalności społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz stwarzanie warunków dla realizacji jej inicjatyw. Członkowie Rady w swoich zadaniach mają również opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju akademickości Lublina.

Lubelski Festiwal Nauki

Celem największej imprezy naukowej w Lublinie i regionie jest popularyzacja nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), promocja uczelni i jednostek badawczych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego; Festiwal organizowany przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin, przy wsparciu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Urban Club Lublin

Jestem dla miasta – Urban Club Lublin – pod takim hasłem odbył się pierwszy młodzieżowy klub urbanistyczny w Lublinie. Przez 5 tygodni (listopad-grudzień 2022 r.) dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy wzięli udział w bezpłatnych warsztatach z polskimi oraz zagranicznymi ekspertami i dowiedzieli się, jak zaprojektować ekologiczne i przyjazne miasto. W ramach Klubu odbyło się pięć spotkań, które były poświęcone różnym aspektom rozwoju miasta. Pierwsze cztery spotkania skupione były na dyskusji, pracy grupowej, warsztatach i współpracy z ekspertami. Organizatorzy przygotowali konkretne bloki tematyczne: „Natura w mieście”, „Stabilność systemu energetycznego”, „Przedsiębiorczość i miasto” i „Od(roz)budowa miasta, aspekt międzynarodowy”. Podczas piątego, ostatniego spotkania, uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami władz Lublina w Ratuszu i podzielenia się z nimi swoimi pomysłami, które wypracowali podczas warsztatów.

Doktoraty wdrożeniowe (Rozprawa doktorska)

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Gminą Lublin w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (doktorat Pani Julii Wójcik-Madej, pod kierunkiem Pani dr hab. Barbary Sowińskiej-Świerkosz). Badania dotyczą wyznaczania optymalnej lokalizacji rozwiązań opartych na zasobach przyrody – ROZP, ang. Nature-based solutions, NBS – na przykładzie miasta Lublin. Do tej pory zrealizowano pierwsze z czterech zadań badawczych polegające na określeniu stanu wdrożenia tych rozwiązań na terenie Lublina. W ramach współpracy Urząd Miasta Lublin oferuje wsparcie w formie konsultacji, spotkań, udostępnienia danych oraz ankiet. Do tej pory stworzono przestrzenną bazę danych obrazującą rozmieszczenie analizowanych rozwiązań na terenie miasta Lublina oraz opublikowano w artykule naukowym pt. „Pre-Existing Interventions as NBS Candidates to Address Societal Challenges”. Wyniki prac badawczych zostały przedstawione również na trzech konferencjach naukowych.

Analiza napływu studentów do Lublina

Projekt „Analiza napływu studentów do Lublina” realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka, geografia oraz geoinformatyka chcących zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy. Przeprowadzone badania pokazały, skąd przyjeżdża młodzież podejmująca studia w Lublinie. Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin W 2022 r. przyznano 32 stypendia na kwotę ponad 211 tys. zł. W marcu 2023 r. wystartuje nabór kolejnej edycji programu.

Miejski Program Stypendialny dla Studentów i Doktorantów

Na rok akademicki 2021/2022 przyznano 46 stypendiów naukowych, w tym 25 dla studentów oraz 21 dla doktorantów. Na rok akademicki 2022/2023 przyznano 15, w tym 7 dla studentów oraz 8 dla doktorantów. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów została określona na poziomie 40%, a dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota wypłaconego stypendium dla studenta na rok akademicki 2022/2023 wynosiła 11 988 zł, dla doktoranta wynosiła 14 985 zł. Na wypłatę stypendiów przyznanych na rok akademicki 2022/2023 przewidziano ponad 203 tys. zł.

Realizacja programu Lublin Akademicki

Celem Konkursu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiemu oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji akademickich inicjatyw. W 2022 r. w ramach II edycji Programu Lublin Akademicki zostało zrealizowanych 6 inicjatyw realizowanych ze współpracy z uczelniami. Do tej pory zrealizowano w całości 2 edycje Programu Lublin Akademicki. W III edycji Konkursu złożono 37 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 583 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 99 tys. zł. Projekty III edycji Programu zostaną zrealizowane do grudnia 2023 r.

Program Visiting Professors in Lublin

Jego celem jest wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych, w zapraszaniu wybitnych osobistości świata nauki i biznesu, których działalność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina, w tym również wśród samych studentów. Celem programu jest również wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze. W 2022 r. odbyły się 3 wizyty w ramach I edycji Programu: (dr hab. Luis Inostroza, pracownik Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum, Niemcy; prof. Om Prakash Kharbanda, kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Indie; prof. dr hab. Stefaana Poedts, kierownik Katedry Matematyki w Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia). W ramach II edycji Konkursu Visiting Porfessors in Lublin, Komisja Konkursowa przyznała środki finansowe Wnioskodawcom o łącznej wysokości ponad 101 tys. zł brutto. Wizyty II edycji Programu zostaną zrealizowane do grudnia 2023 r.

Projekt Koleżeńskie Korepetycje

To inicjatywa realizowana w formie wolontariatu online. Jest kierowana do maturzystów, którzy przed egzaminami dojrzałości chcą powtórzyć najtrudniejsze dla nich zagadnienia oraz dowiedzieć się więcej na temat studiów w Lublinie. Pomagają im w tym studenci lubelskich uczelni. Bezpłatne korepetycje udzielane są z różnych przedmiotów, zarówno z podstawowego zakresu matury, jak i z rozszerzonego. Podczas spotkań online, przy wykorzystaniu platform i narzędzi do zdalnego nauczania, maturzyści nie tylko powtarzają materiał, ale również dowiadują się od studentów na temat życia akademickiego w Lublinie.

Źródło:

Postęp: